ประวัตินายแพทย์ผู้เขียนบทความ

พ.อ.ผศ.นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม

ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งการทำงาน      จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

สถานที่ทำงาน            หน่วยกระจกตา กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
 

ประวัติการศึกษา        

    แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    (เกียรตินิยม) พ.ศ.2542

    ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางจักษุวิทยา (GPA 4.00) พ.ศ.2546

    วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2548

    ประกาศนียบัตรจักษุวิทยาสาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549

    Certificate of Cornea, External eye diseases and refractive surgery

    Shiley Eye Center, University of California, San Diego, USA พ.ศ.2550

การปฏิบัติงานระดับนานาชาติ    

อนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Ophthalmologist of Thailand)  

อนุกรรมการข่าวสารสัมพันธ์เพื่อประชาชน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

กรรมการชมรมต้อกระจกและแก้ไขสายตาผิดปกติ (Thai Society of Cataract & Refractive Surgery, THSCRS)